Pairing: andy | andromache of scythia/nile freeman