Pairing: addam saint nicholas/brandon 'brand' saint john/rune saint john