ronon dex/john sheppard

Feeding Frenzy

Able to Zoo